skip to Main Content

Que é realmente unha visión empresarial?

Consiste na explicitación das estratexias necesarias para alcanzar os obxectivos pretendidos pola dirección e/o propiedade. Este é un exercicio complexo porque as tendencias do mercado deben integrarse cos desexos do equipo. Hai que buscar un punto de equilibrio entre o que pode ser obxectivamente e o que queremos que sexa a organización. Polo tanto, o mellor é desenvolver o proceso mediante unha metodoloxía de aprendizaxe que integre a perspectiva do equipo a través do consenso.

Por que é necesario para a miña empresa?

Aínda que existen múltiples causas, as seis máis valoradas polos clientes que realizan este proceso adoitan ser:

  • 1. Sentar as bases da sustentabilidade. Hai organizacións que a pesar de estar acadando os seus obxectivos e de ter unha tendencia de crecemento positiva, conseguírono cun esforzo extra, chegando a un punto no que esta situación xa non é viable (pouca claridade laboral, modelos de negocio reactivos, xestión de problemas, conflitos de xestión da propiedade,…). Deste xeito, deberán establecer procesos e apoios adecuados para tal fin.
  • 2. Identificar novas oportunidades de negocio. Os mercados saturados, os clientes cada vez máis esixentes, o acceso á tecnoloxía, a globalización e moitos outros factores fixeron que o que valía ata agora xa non o vale. Por iso, o proceso de reflexión estratéxica debe incluír unha fase de recollida de información moi intensa, sobre o entorno, a perspectiva do equipo directivo e do persoal para identificar novas vías rendibles para optimizar os seus procesos, diversificar o risco e satisfacer ao cliente.
  • 3. Establecer unha mensaxe diferencial, concreta e clara para o mercado. A calidade e o prezo xa non son suficientes, hai que apoiarse en atributos claros… en definitiva, entenden todos os nosos clientes a calidade do mesmo xeito? Por iso, dende o equipo de consultores apoiamos á empresa na definición de onde estarán as súas vantaxes competitivas e que debe facer para chegar ao mercado.
  • 4. Ordenar o proceso de cambio. Debes traballar no presente e no futuro ao mesmo tempo, garantindo así o cumprimento dos obxectivos establecidos. Polo tanto, os proxectos a realizar deben ser priorizados e escalonados para xestionar correctamente o tempo e non só realizar actividades relacionadas coas operacións.
  • 5. Promover a orientación a resultados. Ata o de agora bastaba con ter unha estrutura organizativa máis ou menos formalizada onde se establezan as funcións ou tarefas dos postos. Non obstante, os directivos deben liderar equipos, desenvolvéndoos para que sexan os responsables da consecución dos obxectivos.
  • 6. Aumentar o grao de implicación e/ou motivación persoal. Aspecto clave do proxecto, é moi importante establecer un método que favoreza a inclusión do persoal clave na visión, para que sintan a empresa como propia e estean aliñados cos obxectivos definidos.
Back To Top