skip to Main Content

Estamos de sorte. O potencial competitivo das pemes galegas creceu en 2017, segundo os datos recollidos no diagnóstico de competitividade elaborado polo Consorcio ZFV en colaboración con DPI (http://www.ardan.es/ardan/media/ejemplos/chapter8_17.pdf). É dicir, as nosas empresas apostan cada vez máis polo seu desenvolvemento e traballan para reforzar as capacidades internas nas que se basea a súa competitividade. Aspectos como a eficiencia e produtividade, o desenvolvemento do capital humano, a mellora da organización interna, os sistemas de vixilancia, a dixitalización, a creación de rutinas cada vez máis eficientes, a implantación de técnicas e metodoloxías de xestión de vangarda ou as constantes innovacións, son aspectos que preocupan cada vez máis. xa na axenda de moitas empresas.

Pensemos, por exemplo, nas empresas que venden roupa, cantas se nos ocorren? De todos eles, que fai que uns sexan máis competitivos que outros, ou mesmo que entre eles hai un líder mundial? O segredo está normalmente na suma de factores relacionados con persoas, sistemas, finanzas, redes ou negocios.

Desde esta perspectiva, o potencial para competir dependerá do correcto desenvolvemento e combinación das competencias internas postas en práctica mediante a implantación dos procesos da empresa. Isto descansa en certos factores internos que lle permiten ser competitivo e que coñecemos como Factores de Competitividade. A correcta combinación e aplicación destes factores será o que permita á empresa desenvolver as súas competencias distintivas, base para a xeración de vantaxes competitivas.

Polo tanto, para DPI, o potencial competitivo representa o ingrediente clave da competitividade. O seu desenvolvemento favorece a permanencia das empresas no tempo. Pero non só isto, senón que segundo os datos recollidos na diagnose de competitividade de 2017 (http://www.ardan.es/ardan/media/ejemplos/capitulo8_17.pdf), as empresas que máis desenvolven o seu potencial competitivo aumentan a probabilidade de elevarse. a súa rendibilidade por riba da do seu sector. Polo tanto, tamén se relaciona coa mellora da rendibilidade económica.

Sen dúbida, hai moitas razóns importantes que nos impulsan a desenvolver o noso potencial competitivo. Merece a pena. Pero, como en todo, o punto de partida para o desenvolvemento é saber onde estamos, analizalo, o que require reflexión, calma, compartir ideas en equipo… A súa análise, máis aló de centrarse nos resultados, fai fincapé nas causas que o facilitan. para que as empresas sexan máis atractivas e relevantes para os clientes, dun xeito duradeiro e constante.

Que nos aportará realizar a análise do potencial competitivo da nosa empresa utilizando a visión estratéxica?

  • 1.- Axuda a saír da zona de confort. A autocrítica realizada de forma construtiva axúdanos a espertar a ilusión pola mellora, o pensamento estratéxico… pasos imprescindibles para o éxito. Non esperemos a que as cousas saian mal para cambiar, tomemos o liderado!
  • 2.- Favorece o pensamento global. A empresa é un sistema, analicemos de xeito exhaustivo. Non deixemos que a nosa árbore nos impida ver todo o bosque. A selección de 44 factores de competitividade rigorosamente seleccionados obrigaranos a reflexionar e a tomar perspectiva sobre aspectos críticos que poden non estar relacionados co noso día a día. O modelo desenvolveuse a partir do Trípode de Competitividade (Álvarez, 2006), contrastado cientificamente e en consonancia con boa parte da literatura académica existente e sendo avalado pola experiencia acadada no acompañamento de procesos de mellora competitiva, tanto pequenas como medianas. grandes empresas..
  • 3.- Apoia a identificación de áreas de mellora explorando novos camiños. As diferentes ferramentas de apoio daranos pistas e ideas de mellora, favorecendo a aprendizaxe organizativa. Seguindo a metodoloxía de aprendizaxe PEO (Álvarez, 2006) desenvolvida no Departamento de Organización de Empresas e Marketing da Universidade de Vigo.
  • 4.- Permite anticipar ou prever problemas futuros. Identifiquemos posibles problemas que, aínda que hoxe non nos afectan, poderían afectarnos no futuro. A metodoloxía mellorable permitirá clasificar as accións identificadas en función da súa natureza.

Cada necesidade permítenos tomar camiños diferentes. A visión estratéxica facilitará a selección da correcta (Ver artigo sobre Visión). Ter un plan estratéxico axudará a poñer orde nas melloras e priorizalas (Ver artigo sobre Plan).

Queremos axudarche a conseguilo. Chámanos!


Alvarez, J.C. (2006): Dirección por implicación (DPI). O cambio estratéxico para competir na sociedade do coñecemento. Madrid: Ediciones Pirámide.

Isabel Álvarez, Directora Consultor
Óscar Soliño, Consultor
11/03/2020

Back To Top